Projects and programmes
SIA "MEDON" sadarbībā ar SIA "LONGENESIS" īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 16 - "Digitālā rīka izstrāde savlaicīgai un personalizētai pacientu kardiovaskulāro saslimšanas risku faktoru identifikācijai un mazināšanai".

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt telemedicīnas risinājumu personalizētai pacientu kardiovaskulāro slimību saslimšanas riska faktoru novērtēšanai un personalizētai pārraudzībai.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts kardiovaskulāro slimību risku atpazīšanas un personalizētas pārraudzības digitālais modulis. Risnājums būs unikāls ar to, ka tas ne tikai spēs identificēt slimības riskus, bet nodrošināt arī pacientus ar personalizētiem ieteikumiem attiecīgā riska faktora samazināšanai/kontrolei, tādējādi uzlabojot pacienta līdzestības līmeni un veicinot slimības profilaksi kopumā.

Projektu paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā, laika posmā no 01.04.2023. līdz 30.09.2024.

Laika posmā kopš Pētījuma uzsākšanas līdz 30.09.2023., ir īstenota 1.aktivitāte – "Kardiovaskulāro slimību riska noteikšanas un personalizētas pāraudzības klīniskā algoritma izstrāde", kuras rezultātā attiecīgi izstrādāts klīniskais algoritms kardiovaskulāro slimību riska noteikšanai un personalizētas pāraudzības nodrošināšanai.

Laika posmā no 01.10.2023.-31.12.2023. īstenota 2. aktivitāte – "Risku novērtēšanas modeļa pielāgošana, balstoties uz multikanālu datu analīzi". Aktivitātes rezultātā veikta analīze par to kā atšķiras Latvijas kardiovaskulārā riska situācija salīdzinājumā ar citiem Eiropas tirgiem. Izdarīti secinājumi par papildus faktoriem, kas iekļaujami modelī, kā arī aprakstīta tehniskā dokumentācija, lai varētu uzsākt programmnodrošinājuma algoritma izstrādi.

Ziņas sagatavošanas datums: 12.02.2024.
Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma
1.1.1.1/20/A/072


Projekta nosaukums: Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma
Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/20/A/072
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA "Longenesis"
Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.07.2021.
Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.
Projekta īstenošanas ilgums: 27 mēneši
Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējais finansējums – EUR 540 540.54, no tā ERAF - EUR 444 810.80 jeb 82.29%, valsts budžeta finansējums - EUR 55 189.18 jeb 10.21%; vadošā partnera (LU) līdzfinansējums - EUR 11 314.63, sadarbības partneru līdzfinansējums: RTU - EUR 11 847.76 un SIA "Longenesis" - EUR 17 378.17.

Projekta mērķis: jaunas skrīninga sistēmas izstrāde un klīniska testēšana efektīvas
diagnostikas veikšanai pacientiem ar nediagnosticētām ādas retām slimībām. Jaunā skrīninga sistēma apvienos jaunus instrumentus pacienta identificēšanai, kam sekos multimodāls dermoskopisks novērtējums.

Projekta uzdevumi:
- definēt kritēriju kopumu katrai retajai slimībai, kas ietekmē ādu;
- izpētīt reto slimību izraisītu ādas veidojumu spektrālās refleksijas un autofluorescences
īpašības in vivo;
- pārbaudīt multimodālās attēlošanas prototipa efektivitāti retu slimību diagnostikai un
novērtēšanai;
- veikt diagnostikas sistēmas klīnisku validāciju;
- sagatavot vadlīnijas retu slimību, kas ietekmē ādu, agrīnai diagnostikai primārajā aprūpē un reto slimību koordinācijas centra līmenī;
- iesniegt 6 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; trīs no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;
- iesniegt 1 patenta pieteikumu.

Projekta īstenošanas aktivitātes:
1. Pacientu, kuri cieš no retām ādas slimībām, identificēšana;
2. Spektrālo datu vākšana un Sistēmas klīniskā validācija;
3. Algoritmu un Sistēmas izstrāde, lai atšķirtu atlasītās retās slimības no citiem ādas
veidojumiem;
4. Projekta rezultātu publicitāte un aizsardzība.

Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai – rūpnieciskais
pētījums un eksperimentālā izstrāde.

Aktualizēts 31.01.2022
We use cookies in order to secure and improve the Longenesis web page functionality, as well as to optimize your experience within this page.
Please see our Privacy policy for more information on how we use the information about your use of our web page. By continuing to use this web page you agree to our Privacy Policy.